STATUT KLUBU OGÓLNOSPORTOWEGO

„VICTORIA 1922”
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny§ 1
1. Klub Ogólnosportowy „Victoria 1922” zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem sportowym, działającym w oparciu o niniejszy statut oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawami: o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, prawem o stowarzyszeniach i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Klub może używać skróconej nazwy: KOS „Victoria”
§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Częstochowa.
§ 3
Klub posiada osobowość prawną. Klub samodzielnie ustala swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną, określa cele, programy działania, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo – organizacyjne.
§ 4
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowaników etatowych, bądź wykonujących określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nie może przekroczyć 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Powyższe ograniczenie dotyczy także wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych.
W organach Klubu nie mogą zajmować stanowisk ani być zatrudnione osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
§5
Czas trwania Klubu jest nieograniczony

§ 6
Klub posiada odznakę organizacyjną, emblemat, sztandar i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Barwami Klubu są kolory: biały i zielony.
§ 7
Klub jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także innych centralnych związków sportowych w zależności od prowadzonych sekcji sportowych. Klub może ponadto przystępować do innych stowarzyszeń i związków sportowych o podobnych, statutowych celach działania.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu, przede wszystkim Częstochowy, oraz okolicznych, przyległych miejscowości, uprawiania sportu, w tym głównie piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub.
Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności.
Cele statutowe Klubu mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 pkt. 1 ust. 14 ustawy o działalności pożytuku publicznego i o wolontariacie.
§ 9
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Współpracę i współdziałanie z lokalnymi i wojewódzkimi władzami samorządowymi,
2. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej,
3. Przynależność do struktur organizujących rozgrywki w poszczególnych dyscypilnach sportowych,
4. Uczestnictwo w rozgrywkach oraz organizowanie zawodów, także o zasięgu ponad lokalnym,
5. Inicjowanie i współdziałanie przy organizacji masowych imprez i festynów sportowo – rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku wśród miejscowego społeczeństwa,
6. Prowadzenie działalności szkoleniowo – wychowawczej,
7. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu,
8. Dbanie o wysoki poziom moralno – etyczny zawodników i działaczy sportowych, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację,
9. Prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji i archiwów oraz sporządzanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
§ 10
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych Klub prowadzi działalność pożytku publicznego, po uprzednim dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności następującymi kodami:
92.61.Z – działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych,
92.62.Z – działalność związana ze sportem, pozostała.
Określona powyżej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.
Pobierane przez Klub, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, wynagrodzenie nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
Ewentualny dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego, który może się pojawić w przypadku gdy rzeczywiste koszty będą niższe od kalkulowanych, może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do statutowych celów działania Klubu. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, w sposób ustalony w ustawie o rachunkowości, a w szczególności poprzez opracowanie nowych, odrębnych kont lub subkont w księgach rachunkowych Klubu.
W przypadku podjęcia przez Klub pomocniczej działalności gospodarczej, może być ona prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych i nie może być tego samego rodzaju /w odniesieniu do tego samego przedmiotu działaności/ co odpłatna działalność pożytku publicznego.


Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na członków:
- zwyczajnych,
- uczestników,
- honorowych,
-wspierających,
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania, przyjęci przez Zarząd w poczet członków na podstawie złożonej, pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni, którzy do deklaracji dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda, o której mowa powyżej dotyczy małoletnich, którzy w momencie składania deklaracji nie ukończyli 16 lat.

3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, które w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu mogą otrzymać tę godność na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, identyfikujące się z celami statutowymi Klubu i wspierające finansowo bądź materialnie jego działalność, przyjęte do Klubu w trybie określonym dla członków zwyczajnych.

5. Członkowie Klubu otrzymują legitymacje członkowskie, kórych ważność jest corocznie potwierdzona odpowiednim wpisem. Podpisanie przez czynnych zawodników karty gry amatora lub umowy o nieamatorskim uprawianiu sportu jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji członkowskiej.§ 13
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
-uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
-wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
-zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu oraz oceny ich działaności,
-uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
-korzystania z obiektów użytkowanych przez Klub,
- noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członkowie uczestnicy w wieku 16 – 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem, że nie mogą oni stanowić większości w składzie Zarządu Klubu. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Członkowie wspierający tworzą Radę Sponsorów, która działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Klubu. Przewodniczący Rady wchodzi z urzędu w skład Zarządu.
§ 14
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Aktwnej działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz realizacji zadań statutowych Klubu,
2. Przestrzegania statutu, wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i innych decyzji władz Klubu,
3. Pełnej realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez statutowe władze Klubu,
4. Dbania o utrzymywanie właściwego poziomu moralno – etycznego,
5. Uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, w których Klub bierze udział lub jest ich organizatorem,
6. Terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.§ 15
I. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały,
2. Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3. Wykluczenia przez Zarząd Klubu za działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź uchwałami z datą uprawomocnienia się podjętej dezycji,
4. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości Klubu,
5. Śmierci członka
II. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku gdy jego działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź uchwałami było niezamierzone. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych w tym w szczególności prawa udziału w szkoleniu i rozgrywkach.
III. Od decyzji o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie można wnieść za pośrednictwem Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji bądź zawiadomienia o podjętej uchwale.Rozdział IV
Władze Klubu


§ 16
I. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 17
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia. W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Członków.
4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a/ z głosem stanowiącym i biernym oraz czynnym prawem wyborczym – członkowie zwyczajni, honorowi oraz członkowie uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia,
b/ z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
§ 18
1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na podstawie:
a/ własnej uchwały podjętej większością 2/3 składu,
b/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
c/ pisemnego żądania co najmniej 50% ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały zgłoszenia wniosku lub wysunięcia żądania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie przerywa biegu kadencji władz Klubu.§ 19
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. Uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu,
5. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,
6. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka.§ 20
1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków organem władzy Klubu jest Zarząd, któremu przewodniczy Prezes, wybrany przez Walne Zebranie Członków w oddzielnych wyborach.
2. Zarząd składa się z 5 – 10 osób w tym Prezesa, 2-3 wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. Liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd kostytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
4. Zarząd ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego do wysokości 1/3 członków w przypadku rezygnacji dotychczasowych członków. Do składu Zarządu mogą być dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Klubu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
6. Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin.
7. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyłonienia nowego Prezesa, spośród wybranych członków Zarządu, który pełni jego obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
§ 21
1. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezydium Zarządu.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium. Uchwały podejmowane przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu po jej podjęciu.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane w celu rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki.§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
5. Sporządzanie sprawozdań rocznych, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,
6. Ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Klubu oraz uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, biura i innych jednostek organizacyjnych Klubu,
7. Przyjmowanie nowych członków na podstawie ich pisemnego zgłoszenia,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,
9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10. Interpretacja statutu Klubu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych,
11. Podpisywanie umów ze sponsorami i członkami wspierającymi,
12. Wybór delegatów reprezentujących Klub na zebraniach organizacji, których Klub jest członkiem,
13. Podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.§ 23
1. Całokształtem prac Klubu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
-bieżące działanie w imieniu Klubu,
-zwoływanie zebrań Zarządu i przewodniczenie jego pracom,
-pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku do pracowników etatowych,
2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.


§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finanosowo – gospodarczej Klubu. Ma ona także prawo na bieżąco kontrolować wpływy z organizowanych przez Klub imprez oraz żądać wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
3. W przypadu gdy zalecenia Komisji Rewizyjnej nie są realizowane ma ona prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Komisja działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, do minimalnego stanu przewidzianego w statucie, może nastąpić jedynie w drodze wyborów uzupełniających przeprwadzonych nazwyczajnym bądź nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
- otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji,
- otrzymywać diet i zwrotu kosztów w wysokości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród w zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.§ 25
1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu osobowego danego organu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa bądź Przewodniczącego.
2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej to decyzje i uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.§ 26
Organem administracyjnym Klubu jest biuro, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.
Rozdział V
Sekcje Klubu


§ 27
W ramach Klubu prowadzone są sekcje, które są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez Zarząd, w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Sekcje grupują członków według ich zainteresowań. Działalnością sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd.
Kierownicy sekcji nie będący członkami Zarządu mają prawo uczestniczyć w jego posiedzeniach przy omawianiu spraw dotyczących sekcji którą kierują.Rozdział VI
Majątek Klubu


§ 28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się :
a/ składki członkowskie,
b/ dobrowolne wpłaty i wpłaty członków,
c/ wpływy z imprez organizowanych przez Klub,
d/ dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,
e/ wpływy z zadań zleconych,
f/ inne wpływy z działalności statutowej,
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.§ 29
Zabronione jest:
- udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
-zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub innych dokumentów, w tym elektronicznych, w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika, bądź innych członków Zarządu posiadających jego upoważnienie.Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków,
2. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie się Klubu mogą być przedmiotem decyzji Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad.
3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań. Uchwała określa także kto reprezentuje Klub na zewnątrz w trakcie likwidacji jego działalności.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe§ 32
Prawo intepretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Klubu.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.
§ 33
Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie z mocą obowiązującą od dnia podjęcia zatwierdzającej go uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Niniejszy statut zawiera tekst, zatwierdzony uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 28 listopada 2005 roku, oraz uwzględnia zmiany w brzmieniu treści paragrafów §17, §20, §21, przyjętych i zatwierdzonych uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 5 stycznia 2011 roku.